fbpx
חלון לשוויון
29 באוגוסט 2020
המסעדה החברתית
29 באוקטובר 2020
 

בבית הספר לומדת באופן קבוע כיתה של אזרחים ותיקים. לימודיהם כוללים קורסים שונים, המתקיימים על ידי מורי בית הספר וסיורים לימודיים. הכיתה גם משתתפת בכנסים ובפעילויות בית ספריות. במסגרת מיזם "הקשר הרב דורי" (בהנחיית יד התפוצות), מתקים דיאלוג לימודי קבוע בין חברי כיתת הוותיקים לבין תלמידים מחטיבת הביניים של בית הספר.