fbpx
הגדעונים
29 באוקטובר 2018
אבני דרך
1 בנובמבר 2018
 

בבית הספר לומדת באופן קבוע כיתה של אזרחים ותיקים. לימודיהם כוללים קורסים שונים, המתקיימים על ידי מורי בית הספר וסיורים לימודיים. הכיתה גם משתתפת בכנסים ובפעילויות בית ספריות. במסגרת מיזם "הקשר הרב דורי" (בהנחיית יד התפוצות), מתקים דיאלוג לימודי קבוע בין חברי כיתת הוותיקים לבין תלמידים מחטיבת הביניים של בית הספר.